Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://www.artibau.pl

1Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Portalu, opisane w niniejszym dokumencie.

2Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 • Administratorze – rozumie się przez to Arti-Bau sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łubinowej 1/1, 52-210 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000315878, NIP 8971746284, REGON 020841468. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych.
 • Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres; oraz inne dane niezbędne do przedstawienia ofert pracy, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
 • Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;
 • Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki dostępu do usługi społeczeństwa informacyjnego, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;
 • Rejestracji – rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces wypełniania formularza dokonywany przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Administratora mający na celu przekazanie danych osobowych Administratorowi;
 • Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: https://artibau.pl/;
 • Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone‘y;
 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną;
 • Rejestracji – rozumie się przez to wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Administratora.

3Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu przedstawienia ofert pracy oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
  • niezbędność do wykonania umowy;
  • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
  • zgoda Użytkownika – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby dokonać Rejestracji w celu przedstawienia ofert pracy.
 3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji:
  • nazwisko i imię,
  • płeć,
  • adres zamieszkania,
  • wiek,
  • poziom wykształcenia,
  • ukończone kursy,
  • uprawnienia,
  • znajomość języka obcego
  • adresy elektroniczne,
  • numer telefonu,
  • inne dane na podstawie CV.
 5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu przedstawienia Użytkownikom aktualnych i adekwatnych ofert pracy.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 7. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 8. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 9. Dane, o których mowa w ust. 8 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
 10. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 11. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 12. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  • utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • zachowuje poufność Danych Osobowych.
 13. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

 

4Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,
 • „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
 • tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 1. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

5. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: kontakt@artibau.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6Postanowienia końcowe

 1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: kontakt@artibau.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu i w ramach Konta Użytkownika.